Forretningsbetingelser for DK-Svinerådgivning A/S                   

 

1. Anvendelse og gyldighed

a. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse fra DK-Svinerådgivning A/S,                 medmindre betingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

b. Betingelserne gælder både for nye og løbende kundeforhold.

c. I betingelserne forstås ved ”rådgiver”, den medarbejder, som DK-Svinerådgivning A/S udmelder til at påtage sig løsningen af en given opgave indenfor betingelsernes område. Ved ”kunden” forstås den person eller denne persons befuldmægtigede, som antager DK-Svinerådgivning A/S til løsning af opgaven.

d. DK-Svinerådgivning A/S yder alene rådgivning på baggrund af dansk lovgivning.

 

2. Rådgiverens pligter

a. Rådgiveren skal varetage kundens interesser, i det omfang, disse ikke strider imod kravene til rådgiverens professionelle standard. Såfremt dette er tilfældet, skal rådgiveren orientere kunden herom.

b. Rådgiveren har tavshedspligt med hensyn til de informationer, oplysninger og materiale, som DK-Svinerådgivning A/S får betroet af kunden, eller som rådgiveren får kendskab til gennem sit arbejde for denne.

 

3. Modtagelse, gennemførsel og afslutning af opgave

a. Finder DK-Svinerådgivning A/S, at der til opgavens gennemførelse er behov for speciel rådgivning udover den, som DK-Svinerådgivning A/S påtager sig at yde, skal kunden oplyses herom.

b. DK-Svinerådgivning A/S gennemfører som altovervejende hovedregel opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden beder os afslutte denne. DK-Svinerådgivning A/S forbeholder sig dog ret til at standse arbejdet med en opgave, såfremt DK-Svinerådgivning A/S i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for opgavens gennemførelse, eller hvis DK-Svinerådgivning A/S mener, at det er i kundens interesse. I forbindelse med f.eks. negativ kreditvurdering eller anticiperet misligholdelse, indstiller DK-Svinerådgivning A/S straks arbejdet, og kunden orienteres uden unødigt ophold.

c. Gør kunden sig i øvrigt skyldig i væsentlig misligholdelse af samarbejdet, herunder nærværende forretningsbetingelser, er DK-Svinerådgivning A/S berettiget til at stoppe rådgivningsforløbet.

 

 

4. Priser og Betaling

a. For løsningen af den opgave, som er overladt til rådgiveren, oppebærer DK-Svinerådgivning A/S et honorar.

b. Honoraret skal i forhold til såvel DK-Svinerådgivning A/S og kunden være rimeligt. Honoraret skal dække opgavens forsvarlige gennemførelse og en fyldestgørende varetagelse af kundens interesser.

c. DK-Svinerådgivning A/S har krav på honoraret for hele rådgivningsforløbet, dog under iagttagelse af reglerne om indstillelse, standsning eller misligholdelse.

d. Ved fast honorar forstås en mellem kunden og DK-Svinerådgivning A/S aftalt fast sum som honorar. Honoraret kan kun forlanges ændret, såfremt der sker ændringer i en aftales forudsætninger.

e. Ved honorar efter regning forstås et honorar udregnet på grundlag af det tidsforbrug, der er anvendt til opgavens løsning.

f. Ved succeshonorar forstås et honorar udregnet på grundlag af det resultat, som løsningen af opgaven medfører for kunden.

g. Er der i en aftale intet anført om honorarform, anses honoraret for at være efter regning.

h. De fastsatte honorarer er opgjort ekskl. moms, andre afgifter, told, gebyr, fragt, rejseudgifter og lignende medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

j. Ved fast honorar eller honorar efter regning a’conto fakturerer DK-Svinerådgivning A/S ved hver måneds udgang på baggrund af det i den forløbne måneds udførte arbejde, medmindre andet er aftalt. Ved succeshonorar aftales, hvornår fakturering finder sted.

k. Honoraret forfalder til betaling ved kundens modtagelse af fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Betales fakturaen ikke inden for betalingsfristen, er kunden pligtig at betale en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, svarende til 19,57 % p.a. 

l. DK-Svinerådgivning A/S`s honorar omfatter ikke de udlæg, som rådgiveren afholder på kundens vegne i forbindelse med opgavens gennemførelse. Som udlæg betragtes (men er ikke begrænset hertil): udgifter i forbindelse med kørsel i bil, nødvendige rejser, afgifter til opgavens gennemførelse, nødvendige attester, laboratorieanalyser/undersøgelser, annoncering etc. 

m. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre ydelser fra DK-Svinerådgivning A/S. Sådan tilbageholdelse er at anse som væsentlig misligholdelse.

 

5. Ophavsret

a. DK-Svinerådgivning A/S s rådgivning målrettes det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden selskabets udtrykkelige forhåndsaccept.

b. DK-Svinerådgivning A/S kan efter særskilt aftale, i anonymiseret form, gøre brug af oplysninger om kunder og ydelser samt selskabets øvrige virksomhed i forbindelse med udarbejdelse af statistikker, analyser og lignende samt til brug for udvikling af nye produkter og tjenesteydelser.

c. DK-Svinerådgivning A/S kan videregive oplysninger til tredjemand, hvis kunden forud for videregivelsen skriftligt samtykker heri. Kundens samtykke omhandler kun de oplysninger, der konkret fremgår af samtykket, og kun for de perioder, der fremgår af samtykket.

d. DK-Svinerådgivning A/S er berettiget til at udlevere oplysninger til myndighederne i det omfang, myndighederne lovligt har adgang til at kræve oplysningerne udleveret.

 

6. Ansvar og forsikringsdækning

a. DK-Svinerådgivning A/S er ansvarlig over for kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er forsikret i et anerkendt selskab. DK-Svinerådgivning A/S`s ansvar begrænses dog til maksimalt DKK. 3.500.000 pr. skade for rådgivningsfejl.

b. Dog er DK-Svinerådgivning A/S under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskade, driftstab, tab af data, tab af goodwill, tab af image, mistet fortjeneste eller andet, der kan sidestilles hermed.

c. DK-Svinerådgivning A/S hæfter endvidere på ingen måde for erstatningsansvar som følge af fejl, forsømmelser eller mangler i forbindelse med rådgivning m.v. ydet af rådgiver, som selskabet har henvist kunden til.

d. Der kan træffes særskilt aftale mellem kunden og rådgiveren om fraskrivelse eller yderligere begrænsning af DK-Svinerådgivning A/S`s ansvar og om forsikringsdækningen. Dette skal i så fald fremgå udtrykkeligt i en indgået aftale om en opgaves udførelse og skal have påtegning fra den administrerende direktør for DK-Svinerådgivning A/S.

e. Kunden mister retten til at gøre ansvar gældende imod DK-Svinerådgivning A/S, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer over for DK-Svinerådgivning A/S, så snart kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af DK-Svinerådgivning A/S`s mulige erstatningsansvar.

f. Kunden skal holde DK-Svinerådgivning A/S skadesløs i den udstrækning, at DK-Svinerådgivning A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, som DK-Svinerådgivning A/S ikke er ansvarlig for overfor kunden.

g. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod rådgiveren eller kunden om erstatningsansvar på grundlag af en ydelse i henhold til en indgået aftale, skal denne part straks underrette den anden herom.

h. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger i DK-Svinerådgivning A/S`s ansvar finder ikke anvendelse, såfremt DK-Svinerådgivning A/S har udvist grov uagtsomhed eller forsæt med skade eller tab til følge.

 

 

 

7. Klager

a. Såfremt DK-Svinerådgivning A/S`s ydelse eller honorar ikke lever op til kundens forventninger opfordres kunden til at kontakte den rådgiver, som er ansvarlig for kundeforholdet. Afklares forholdet ikke derved, videregiver rådgiveren omgående klagen til selskabets direktion.

 

8. Forældelse

a. DK-Svinerådgivning A/S`s ansvar forældes efter dansk rets almindelige regler.

 

9. Lovvalg og værneting

a. Nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Alle tvister behandles ved retten i Odense.

b. DK-Svinerådgivning A/S og kunden er dog gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod én af parterne.

 

 

 

Vedtaget af DK-Svinerådgivning A/S`s bestyrelse den 29. februar 2012.